- คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ลำพูน
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด และหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
10 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
19 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน
8 พฤษภาคม 2566

0


คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด และหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
8 พฤษภาคม 2566

0


คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เอกสารแนบ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4 มกราคม 2566

0


แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ
การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
22 ธันวาคม 2565

0


การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เอกสารแนบ
มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2 ธันวาคม 2565

0


คำสั่ง อบต.ลำพูน เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ
การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด และหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
2 ธันวาคม 2565

0


คำสั่ง อบต.ลำพูน เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด และหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เอกสารแนบ
การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน อบต.ลำพูน
2 พฤษภาคม 2565

0


คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน อบต.ลำพูน

เอกสารแนบ
คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ลำพูน ให้รองนายก อบต.ลำพูน ปฏิบัติราชการแทน
13 มกราคม 2565

0


คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ลำพูน ให้รองนายก อบต.ลำพูน ปฏิบัติราชการแทน

เอกสารแนบ
แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
28 ธันวาคม 2564

0


  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เอกสารแนบ
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
28 ธันวาคม 2564

0


  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เอกสารแนบ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
22 กรกฎาคม 2564

0


แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เอกสารแนบ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
22 กรกฎาคม 2564

0


แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารแนบ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
22 กรกฎาคม 2564

0


แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสารแนบ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
22 กรกฎาคม 2564

0


แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เอกสารแนบ
่การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน
28 มิถุนายน 2564

0


่การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน

เอกสารแนบ
่การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน
28 มิถุนายน 2564

0


การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน

เอกสารแนบ
เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
13 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การมอบอำนาจให้รองปลัดองคืการบริหารส่วนตำบลลำพูน ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในการรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
7 เมษายน 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การมอบอำนาจให้รองปลัดองคืการบริหารส่วนตำบลลำพูน ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในการรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ