กองช่าง
 • นายบุญส่ง ริยาพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ว่าง

  นายช่างโยธา ปง./ชง.

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา ปก./ชก.

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 • นายกฤษฎา อินทร์แก้ว

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายสุวัฒน์ชัย สังข์ทอง

  คนงาน