หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายพรไชย ริยาพันธ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

 • นายพรไชย ริยาพันธ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

  โทร. 089 - 6804970

 • นางสมจิต รักปาน

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร. 094 - 5780516

 • นางอุษา เกษเพชร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 081 - 5356312

 • นายบุญส่ง ริยาพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 096 - 8978317