ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี พ.ศ.2566

0

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต ณ คลองลำพูน (บริเวณสะพานทางขึ้นน้ำตกดาดฟ้า) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต ณ คลองลำพูน (บริเวณสะพานทางขึ้นน้ำตกดาดฟ้า) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2566

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2566

1

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8

11 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต

8

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

16

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ได้จัดโครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนแบบบูรณาการ พื้นที่ อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนแบบบูรณาการ พื้นที่ อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร

27

12 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

24

5 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ "นาสารบ้านเรา 710 ฝาย สู่ความยั่งยืน"

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ "นาสารบ้านเรา 710 ฝาย สู่ความยั่งยืน"

4

9 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

82

26 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี          นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ (วันที่ 8 มกราคม 2566)

กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ (วันที่ 8 มกราคม 2566)

71

6 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

93

2 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

98

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

122

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565-15 กันยายน 2565

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565-15 กันยายน 2565

648

16 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

128

31 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เดินรณรงค์ ลดปริมาณ และการคัดแยกขยะ

เดินรณรงค์ ลดปริมาณ และการคัดแยกขยะ

546

11 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทร์ทรีและขยะที่ย่อยสลายได้

ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทร์ทรีและขยะที่ย่อยสลายได้

312

9 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประเพณีลอยกระทง ปรีะจำปี 2561

โครงการประเพณีลอยกระทง ปรีะจำปี 2561

359

22 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...