ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประมวลภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

8

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
🎉🎉ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านที่ร่วมสนับสนุนรางวัลพิเศษให้แก่น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

🎉🎉ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านที่ร่วมสนับสนุนรางวัลพิเศษให้แก่น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

343

16 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม "เข้าวัดฟังธรรมไปกับนายอำเภอบ้านนาสาร" ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม"

กิจกรรม "เข้าวัดฟังธรรมไปกับนายอำเภอบ้านนาสาร" ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม"

358

22 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือและริมทางสาธารณะสองข้างทาง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือและริมทางสาธารณะสองข้างทาง

389

1 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566

388

26 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี พ.ศ.2566

399

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

397

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต ณ คลองลำพูน (บริเวณสะพานทางขึ้นน้ำตกดาดฟ้า) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต ณ คลองลำพูน (บริเวณสะพานทางขึ้นน้ำตกดาดฟ้า) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

404

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2566

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2566

392

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

397

11 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต

401

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

406

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ได้จัดโครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนแบบบูรณาการ พื้นที่ อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนแบบบูรณาการ พื้นที่ อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร

413

12 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

407

5 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ "นาสารบ้านเรา 710 ฝาย สู่ความยั่งยืน"

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ "นาสารบ้านเรา 710 ฝาย สู่ความยั่งยืน"

386

9 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

472

26 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี          นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ (วันที่ 8 มกราคม 2566)

กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ (วันที่ 8 มกราคม 2566)

455

6 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

478

2 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

481

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

503

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...