คณะผู้บริหาร
 • นายเสกศรรณ กาโห

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

  โทร.090 - 2235116

 • นายนิยม สุทธิรักษ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

  โทร.087 - 4635036

 • นายสมจิตร์ พัฒสังวาล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

  โทร.089 - 58777453

 • นายสมหมาย มากบุญ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

  โทร. 084 - 8431850