- การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
4 เมษายน 2566

0


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 ตุลาคม 2565

0


การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ