- คู่มือการบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
30 มีนาคม 2566

0


เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินการตามแผนงาน โครงการ

เอกสารแนบ
13. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
17 มีนาคม 2565

0


13. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
14. การชำระเงินค่าน้ำประปา
17 มีนาคม 2565

0


  14. การชำระเงินค่าน้ำประปา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
15. การขอติดตั้งประปาถาวร
17 มีนาคม 2565

0


 15. การขอติดตั้งประปาถาวร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
16.การเก็บค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2552
17 มีนาคม 2565

0


 16.การเก็บค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2552 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
17. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 มีนาคม 2565

0


  17. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
18. การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
17 มีนาคม 2565

0


  8. การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ได้ที่นี่

11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
11 มีนาคม 2565

0


 11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11 มีนาคม 2565

0


12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
9 มีนาคม 2565

0


 9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
9 มีนาคม 2565

0


 10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
8. การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
8 มีนาคม 2565

0


  8. การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
7. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
7 มีนาคม 2565

0


 7. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
6. การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
6 มีนาคม 2565

0


  6. การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
5. การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยพิการ
5 มีนาคม 2565

0


 5. การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
4. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
4 มีนาคม 2565

0


 4. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
3. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3 มีนาคม 2565

0


  3. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
2. การรับชำระภาษีป้าย
2 มีนาคม 2565

0


 2. การรับชำระภาษีป้าย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
1.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
1 มีนาคม 2565

0


 1.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ