- คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือการเผยแพร่ความรู้ด้าน SSO_Thai กองทุนประกันสังคม
17 มกราคม 2567

0


คู่มือการเผยแพร่ความรู้ด้าน SSO_Thai กองทุนประกันสังคม

เอกสารแนบ
คู่มือเผยแพร่ความรู้ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กรม)
17 มกราคม 2567

0


คู่มือเผยแพร่ความรู้ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กรม)

เอกสารแนบ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
5 มกราคม 2566

0


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

เอกสารแนบ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5 มกราคม 2566

0


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

เอกสารแนบ
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานพัฒนาชุมชน
5 มกราคม 2566

0


คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานพัฒนาชุมชน

เอกสารแนบ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ
5 มกราคม 2566

0


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ

เอกสารแนบ
คู่มือการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2 มกราคม 2566

0


คู่มือการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 กันยายน 2565

0


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 กันยายน 2565

0


หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 กันยายน 2565

0


การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
คู่มือเกี่ยวกับวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
2 มิถุนายน 2565

0


วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ
คู่มือเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
15 มีนาคม 2565

0


เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

เอกสารแนบ
คู่มือตำแหน่งนิติกร (นักวินัยมืออาชีพ)
10 มกราคม 2565

0


คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 มกราคม 2565

0


คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ
คู่มือตัวอย่างคำสั่งงานบริหารงานบุคคล
30 กันยายน 2564

0


1.ตัวอย่างคำสั่งงานบริหารงานบุคคล

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท
30 กันยายน 2564

0


คู่มือการปฏิบัติงาน อปท

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ
30 กันยายน 2564

0


คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ

เอกสารแนบ
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
30 กันยายน 2564

0


การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง

เอกสารแนบ
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2564

0


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์
30 กันยายน 2564

0


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์

เอกสารแนบ