- เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (No Gift Policy)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
24 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ อบต.ลำพูน ได้ที่นี้

เอกสารแนบ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 มกราคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรืรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
25 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรืรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ อบต.ลำพูน
24 มกราคม 2565

0


เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ อบต.ลำพูน

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ อบต.ลำพูน
24 มกราคม 2565

0


เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ อบต.ลำพูน

เอกสารแนบ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ อบต.ลำพูน
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ อบต.ลำพูนได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ของ อบต.ลำพูน
3 ตุลาคม 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ของ อบต.ลำพูน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ