- รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง
2 มีนาคม 2566

0


ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง

เอกสารแนบ
ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฎิบัติราชการ
1 มีนาคม 2566

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฎิบัติราชการ

เอกสารแนบ
ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฎิบัติราชการ
6 กุมภาพันธ์ 2566

0


ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฎิบัติราชการ

เอกสารแนบ
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น
12 ตุลาคม 2565

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น  (วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

เอกสารแนบ
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น
12 ตุลาคม 2565

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น  (วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

รายงานสรุปผลการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 ตุลาคม 2565

0


รายงานสรุปผลการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 ตุลาคม 2565

0


รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 กันยายน 2565

0


ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 เมษายน 2565

0


รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12 มกราคม 2565

0


ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 ตุลาคม 2564

0


รายงานสรุปผลการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานสรุปผลการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 ตุลาคม 2564

0


รายงานสรุปผลการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบต.ลำพูน
21 มิถุนายน 2564

0


รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบต.ลำพูน

รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบต.ลำพูน
18 มิถุนายน 2564

0


รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบต.ลำพูน

เอกสารแนบ