Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  - ข้อมูลพื้นฐาน
  - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  - โครงสร้างองค์กร
  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  - งานกิจการสภา
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ลำพูน
  - นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล
  - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
  - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ อบต.ลำพูน
  - ประมวลจริยธรรมฝ่ายต่าง ของ อบต.ลำพูน
  - นโยบายการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
  - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คู่มือการบริการประชาชน
  - ช่องทางติดต่อ
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - E-Service
  - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ อบต.ลำพูน
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  - รายงานทางการคลัง
  - รายงานผลการดำเนินงาน
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ปรกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร 1) เดือน พฤษภาคม 2565 (ดู : 11) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร ) เดือนเมษายน 2565 (ดู : 11) 13 พ.ค. 2565
แบบ สขร 1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 27) 15 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ดู : 48) 25 มี.ค. 2565
แบบ สขร 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 46) 7 มี.ค. 2565
แบบสขร1 ประจำเดือนมกราคม 2565 (ดู : 66) 3 ก.พ. 2565
แบบสขร1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 62) 7 ม.ค. 2565
แบบ สขร 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 94) 20 ธ.ค. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 72) 22 พ.ย. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 97) 22 ต.ค. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 78) 17 ก.ย. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ดู : 81) 20 ส.ค. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 90) 23 ก.ค. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 71) 18 มิ.ย. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน เมษายน 2564 (ดู : 74) 21 พ.ค. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 69) 19 เม.ย. 2564
แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 193) 8 มี.ค. 2564
แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564 (ดู : 185) 8 ก.พ. 2564
แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563 (ดู : 188) 11 ม.ค. 2564
แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 176) 11 ธ.ค. 2563
แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563 (ดู : 204) 9 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs