Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  - ข้อมูลพื้นฐาน
  - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  - โครงสร้างองค์กร
  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  - งานกิจการสภา
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ลำพูน
  - นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล
  - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
  - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ อบต.ลำพูน
  - ประมวลจริยธรรมฝ่ายต่าง ของ อบต.ลำพูน
  - นโยบายการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
  - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คู่มือการบริการประชาชน
  - ช่องทางติดต่อ
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - E-Service
  - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ อบต.ลำพูน
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  - รายงานทางการคลัง
  - รายงานผลการดำเนินงาน
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 18 ส.ค. 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานประจำรถขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 22 มิ.ย. 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 4) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการเช่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายสาร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 31 พ.ค. 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการงานขวัญข้าว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต้นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เวที สำหรับจัดงานโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี 2565 (ดู : 10) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการงานประเพณีงานขวัญข้าว ประจำปี 2565 (ดู : 10) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6รายการ (ดู : 18) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ดู : 11) 11 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA (ดู : 25) 21 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ โครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน (ดู : 27) 21 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 ชุด (ดู : 28) 18 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (ดู : 23) 5 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ-คลองหาเหนือ ม.3,5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 23) 4 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ (ดู : 31) 30 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบท่ี่ 1 (ดู : 23) 25 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน (ดู : 29) 25 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ดู : 16) 23 มี.ค. 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการสำหรับปฎิบัติงานฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 18 ก.พ. 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อประแจคอม้า ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 18 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย (ดู : 42) 14 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหน้าฝายหนานลูกปลา ม.1 และ ม.7 (ดู : 42) 10 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (ดู : 46) 9 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรัปบรุง ศพด.บ้านคลองหาเหนือ ม.3 (ดู : 38) 9 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา ม.7 (ดู : 40) 9 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (ดู : 57) 9 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 43 รายการ (ดู : 59) 9 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ (ดู : 59) 9 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ศพด.บ้านปลายธารราชรักษา (ดู : 36) 4 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน (ดู : 65) 28 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 (ดู : 56) 26 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง (ดู : 61) 6 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน (ดู : 57) 30 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 90) 18 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคู่มือ สมุดรายงาน แบบพิมพ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ดู : 89) 18 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาพท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 83) 18 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหีบบัตร คูหา วัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ดู : 90) 12 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของฝ่ายสำนักปลัด (ดู : 92) 12 พ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs