Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  - ข้อมูลพื้นฐาน
  - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  - โครงสร้างองค์กร
  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  - งานกิจการสภา
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ลำพูน
  - นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล
  - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
  - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ อบต.ลำพูน
  - ประมวลจริยธรรมฝ่ายต่าง ของ อบต.ลำพูน
  - นโยบายการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
  - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คู่มือการบริการประชาชน
  - ช่องทางติดต่อ
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - E-Service
  - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ อบต.ลำพูน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  - รายงานทางการคลัง
  - รายงานผลการดำเนินงาน
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคอมพิวเตอร์เปลี่ยนหน้าจอ 416-60-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 25 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายซอยประชานิมิตร ช่างที่ 3 ม.1 โดยวิธเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 24 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 18 พ.ย. 2565
ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 18 พ.ย. 2565
ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 18 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์รหัส 416-63-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 14 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแวมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 11 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟเวทีไฟประดับริมทางเต็นท์โต๊ะเก้าอี (ดู : 17) 2 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสถานที่ลอยกระทงและทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 2 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการงานประเพณีลอยกระทง (ดู : 13) 2 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยบันทึกข้อมูลงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 31 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยบันทึกข้อมูลจัดทำแทผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 31 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 27 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 26 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค-ก.ย 65 (ดู : 5) 19 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2565) (ดู : 21) 19 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (ดู : 23) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 24) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ (ดู : 23) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยเหลือด้านป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานงานสนับสนุนงานธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านกิจการประปา นายกฤษฎา บุญช่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านกิจการประปา นายปฎิภาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานผู้ช่วยดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื้อปฎิบัติงานด้านกิจการประปา นายสุพจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื้อปฎิบัติงานด้านกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายสำนักปลัด (ดู : 23) 28 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายกองคลัง (ดู : 21) 28 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายกองช่าง (ดู : 21) 28 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 26 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 26 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในต.ลำพูนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 20 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4919 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 19 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลข 466-62-0007โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 19 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 13 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 13 ก.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs