Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คำสั่ง อบต.ลำพูน
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
  ประมวลจริยธรรม อบต.ลำพูน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านหมาก - กอบแก้ว ม.4 - ม.5 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 482) 12 ธ.ค. 3103
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี (ดู : 5) 4 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 4) 29 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 4) 29 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 6) 23 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 5) 23 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 6) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรจำไตรมาส 3 (ดู : 11) 15 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 7) 10 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายทำเนียบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขา (ดู : 5) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนน-คสล-คลองหา-วัดไทร (ดู : 13) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมโครโฟน-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 15) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 19) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 19) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบชั่วคราว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 15) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและถนนคสล.สายบ้านนายสมพร หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 28 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 24) 28 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา-40-รายการ (ดู : 20) 27 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 4) 25 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 26) 22 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 4) 19 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 4) 19 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert)บริเวณถนนสายสุวรรณ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 14) 19 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert)บริเวณถนนซอยหนานน้ำผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 14) 19 พ.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบุญหนุน หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 20) 19 พ.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 19) 19 พ.ค. 2563
ประการผู้ชนะการเสอนราคา-ก่อสร้าง-คสล-ซอยบุญหนุน-หมู่-4 (ดู : 19) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม-หมู่-6 (ดู : 20) 19 พ.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบุญหนุน หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 19) 19 พ.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 20) 19 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 29) 19 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 4) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้าง-ถนน-คสล-ซอยประชาอุทิศ-หมู่-5 (ดู : 20) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนน-คสล-ซอยวงแหวน-หมู่-2 (ดู : 20) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้เสนอราคาการเสนอราคา-ก่อสร้าง-คสล-ซอยวงแหวน-ช่วง-2-หมู่-7 (ดู : 21) 14 พ.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 24) 14 พ.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 14 พ.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 14 พ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  E-mail Address : lumphoom99@gmail.com
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs