Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คำสั่ง อบต.ลำพูน
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
  ประมวลจริยธรรม อบต.ลำพูน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1) 24 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 2) 12 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ 1 (ดู : 2) 10 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(บริเวณสีแยกปลายน้ำ) หมู่่ 2 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี (ดู : 4) 6 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย พ.ย 2563 (ดู : 2) 29 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ โครงการงานประเพณีลอยกระทง (ดู : 0) 27 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 27 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก หมู่ 4 ซ.บุญหนุน ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี (ดู : 5) 22 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 20) 19 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (ดู : 0) 2 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายกองคลัง (ดู : 11) 1 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายสำนักปลัด (ดู : 9) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 14) 1 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 22 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (ดู : 10) 22 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานและประตูห้องกองคลัง (ดู : 17) 22 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 11) 21 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 13) 17 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (ดู : 11) 17 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดบ่อน้ำบริเวณคลองลำพูน เพื่อสูบน้ำใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 12) 9 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว และซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ (ดู : 14) 9 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มบาดาล จำนวน 1 ตัว (ดู : 17) 9 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย (ดู : 14) 3 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท (ดู : 17) 3 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 1 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ (ดู : 11) 28 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมูที่ 3 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี (ดู : 11) 27 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 27 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 13) 25 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 13) 25 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 13) 25 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 13) 18 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 14 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (ดู : 13) 10 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี (ดู : 18) 4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก หมู่ 3 ซ.วังโตน ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 30 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 16) 29 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 17) 29 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 23 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 18) 23 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  E-mail Address : lumphoom99@gmail.com
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs