Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คำสั่ง อบต.ลำพูน
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
  ประมวลจริยธรรม อบต.ลำพูน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (ดู : 0) 23 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (ดู : 0) 16 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1/2564) (ดู : 3) 6 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 3) 30 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 17) 22 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ของพนักงานส่วนตำบลลำพูน (ดู : 8) 19 ต.ค. 2563
รณรงค์การสวมหมวกกันน็อค ของ อบต.ลำพูน (ดู : 27) 1 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร (ดู : 18) 1 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 14) 29 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 9) 29 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันเวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 142) 31 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2/2563) (ดู : 40) 7 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2563) (ดู : 22) 7 ส.ค. 2563
การเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 28) 3 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 25) 24 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 23) 22 ก.ค. 2563
การเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 24) 5 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 60) 27 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2563) (ดู : 64) 13 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2563) (ดู : 58) 13 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2563) (ดู : 64) 13 มี.ค. 2563
การเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 61) 5 ก.พ. 2563
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 67) 27 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมันสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 63) 23 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562) (ดู : 62) 16 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 10 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ดู : 104) 10 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (ดู : 51) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) (ดู : 68) 29 พ.ย. 2562
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 90) 27 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (ดู : 68) 22 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันเวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 75) 22 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า – ออก องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 74) 28 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 71) 25 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ดู : 84) 25 ก.ย. 2562
รายงานสุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ (ดู : 22) 2 ก.ย. 2562
รายงานสรุปผลการแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากตู้ความคิดเห็น (ดู : 71) 2 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (ดู : 77) 22 ส.ค. 2562
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) (ดู : 74) 21 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่1/2562 (ดู : 69) 7 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  E-mail Address : lumphoom99@gmail.com
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs