Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  - ข้อมูลพื้นฐาน
  - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  - โครงสร้างองค์กร
  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  - งานกิจการสภา
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ลำพูน
  - นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล
  - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
  - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ อบต.ลำพูน
  - ประมวลจริยธรรมฝ่ายต่าง ของ อบต.ลำพูน
  - นโยบายการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
  - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คู่มือการบริการประชาชน
  - ช่องทางติดต่อ
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - E-Service
  - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ อบต.ลำพูน
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  - รายงานทางการคลัง
  - รายงานผลการดำเนินงาน
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... (ดู : 5) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 28) 28 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ ( NO Gift Policy ) (ดู : 53) 25 เม.ย. 2565
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 32) 20 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศงบการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ดู : 121) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) (ดู : 131) 16 ธ.ค. 2564
ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร อบต.ลำพูน (ดู : 12) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายงานการับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 127) 29 ต.ค. 2564
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 132) 21 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 213) 7 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเพื่อการลงทุน (ดู : 156) 23 ก.ย. 2564
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 152) 23 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในกรณีใบอนุญาตหมดอายุ (ดู : 154) 9 ส.ค. 2564
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 198) 6 ส.ค. 2564
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4/2564) (ดู : 157) 4 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 404) 11 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 250) 27 เม.ย. 2564
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2564) (ดู : 211) 9 เม.ย. 2564
แนวทางสำหรับการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน (ดู : 201) 15 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การชำระภาษีประจำปี 2563 (ดู : 201) 6 ต.ค. 2563
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของประชาชน ประจำปี 2563 (ดู : 181) 5 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 (ดู : 230) 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 215) 25 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 189) 19 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) (ดู : 311) 15 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) (ดู : 262) 15 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การเข้าฟังการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 258) 8 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 251) 23 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การเข้าฟังการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 214) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (ดู : 271) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางเขาเมาะ - ประชานิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 255) 26 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 270) 23 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 213) 22 พ.ย. 2561
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ทำแบบสอบถามภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ดู : 266) 9 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 258) 30 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 264) 29 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ วันเวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 264) 26 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ผลกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน พ.ศ.2561) (ดู : 270) 11 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ดู : 273) 26 ก.ย. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ดู : 258) 26 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs