Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  - ข้อมูลพื้นฐาน
  - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  - โครงสร้างองค์กร
  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  - งานกิจการสภา
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ลำพูน
  - นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล
  - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
  - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ อบต.ลำพูน
  - ประมวลจริยธรรมฝ่ายต่าง ของ อบต.ลำพูน
  - นโยบายการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
  - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คู่มือการบริการประชาชน
  - ช่องทางติดต่อ
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - E-Service
  - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ อบต.ลำพูน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  - รายงานทางการคลัง
  - รายงานผลการดำเนินงาน
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ (ดู : 34) 24 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 13) 9 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ (ดู : 22) 2 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายซอยประชาร่วมใจม.2ตำบลลำพูน (ดู : 20) 1 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประตูเข้าออกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 18) 1 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายซอยเปรมจิต ม. 5 ตำบลลำพูน (ดู : 19) 1 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 19) 1 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 21) 31 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 งบประมาณ 2565 (ดู : 9) 28 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายประชาสร้างสรรค์ (ช่วงที่2) ม.1 (ดู : 22) 25 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 20) 25 ต.ค. 2565
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเินินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 22) 6 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 30) 26 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 31) 26 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2565) (ดู : 30) 22 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2565) (ดู : 28) 22 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 58) 3 ส.ค. 2565
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ(ไตรมาสที่ 3)ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 40) 14 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2565) (ดู : 67) 1 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 63) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2565) (ดู : 61) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2565) (ดู : 58) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2565) (ดู : 57) 27 มิ.ย. 2565
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... (ดู : 68) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 91) 28 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ ( NO Gift Policy ) (ดู : 117) 25 เม.ย. 2565
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 92) 20 เม.ย. 2565
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ(ไตรมาสที่ 2)ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 40) 8 เม.ย. 2565
ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30กันยายน 2564 (ดู : 45) 1 เม.ย. 2565
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ(ไตรมาสที่ 1)ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 37) 18 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศงบการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ดู : 200) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) (ดู : 207) 16 ธ.ค. 2564
ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร อบต.ลำพูน (ดู : 66) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายงานการับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 200) 29 ต.ค. 2564
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 203) 21 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 291) 7 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเพื่อการลงทุน (ดู : 236) 23 ก.ย. 2564
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 230) 23 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในกรณีใบอนุญาตหมดอายุ (ดู : 226) 9 ส.ค. 2564
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 271) 6 ส.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs