Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คำสั่ง อบต.ลำพูน
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
  ประมวลจริยธรรม อบต.ลำพูน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางติดต่อ
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในกรณีใบอนุญาตหมดอายุ (ดู : 13) 9 ส.ค. 2564
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 30) 6 ส.ค. 2564
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4/2564) (ดู : 14) 4 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 98) 27 เม.ย. 2564
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2564) (ดู : 69) 9 เม.ย. 2564
แนวทางสำหรับการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน (ดู : 72) 15 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การชำระภาษีประจำปี 2563 (ดู : 62) 6 ต.ค. 2563
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของประชาชน ประจำปี 2563 (ดู : 53) 5 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 (ดู : 59) 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 86) 25 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 60) 19 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) (ดู : 182) 15 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) (ดู : 128) 15 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 142) 12 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การเข้าฟังการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 108) 8 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 126) 23 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การเข้าฟังการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 96) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (ดู : 158) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางเขาเมาะ - ประชานิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 135) 26 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 138) 23 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 98) 22 พ.ย. 2561
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ทำแบบสอบถามภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ดู : 144) 9 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 137) 30 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 141) 29 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ วันเวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 150) 26 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ผลกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน พ.ศ.2561) (ดู : 157) 11 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ดู : 153) 26 ก.ย. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ดู : 141) 26 ก.ย. 2561
รายงานผลการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ (ดู : 50) 5 ก.ย. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ การอนุญาต การวินิฉัยสั่งการของทุกกระบวนงานตามข้อแนะนำของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 209) 24 ส.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน (ดู : 190) 24 ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) (ดู : 158) 9 ส.ค. 2561
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 222) 6 ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 82) 3 ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 128) 3 ส.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลาสถานที่เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 174) 1 ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 236) 12 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ2561 (ดู : 169) 6 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) (ดู : 184) 10 พ.ค. 2561
รายงานสรุปผลการแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากตู้แสดงความคิดเห็น (ดู : 212) 1 พ.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs